Diamond Bay

Diamond Bay Nha Trang

Khách sạn 275 Phòng tại Nha Trang, sử dụng thảm AA/BB Series và SA series.

Date: